شوف بالن

شوف بالن

شوف بالن تک خانه در حجم های 250 و 500 و 1000 سی سی با کنترل حرارت الکترونیکی
شوف بالن سه خانه در حجم های 250 و 500 سی سی با کنترل حرارت الکترونیکی برای هر واحد
شوف بالن شش خانه در حجم های 250 و 500 سی سی با کنترل حرارت الکترونیکی برای هر واحد

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.