سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

سانتریفیوژ چیست؟

سانتریفیوژ 8 و 12 و 16 شاخه یونیورسال با هد متحرک و کنترل دیجیتالی بدون برنامه
سانتریفیوژ 8 و 12 و 16 شاخه یونیورسال با هد متحرک و کنترل دیجیتالی با برنامه
سانتریفیوژ 50 سی سی با هد متحرک و کنترل دیجیتالی بدون برنامه
سانتریفیوژ 50 سی سی با هد متحرک و کنترل دیجیتالی با برنامه
سانتریفیوژ شیر با کنترل دیجیتالی بدون برنامه
سروفیوژ 18 و 24 شاخه با هد متحرک و سیستم کنترل دیجیتالی بدون برنامه
سروفیوژ 24 شاخه با هد متحرک و سیستم کنترل دیجیتالی با برنامه
سانتریفیوژ طرح ژربر با تایمر و دور ثابت
سانتریفیوژ میکرو هماتوکریت با کنترل دیجیتالی

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.