پیپت سرنگی

پیپت سرنگی

پیپت سرنگی مدرج 1 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 2 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 5 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 10 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 20 سی سی
پیپت سرنگی مدرج 25 سی سی

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.