پیپت ژوژه

پیپت ژوژه

پیپت ژوژه 1 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 1 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 5 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 10 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 15 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 20 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 25 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 50 سی سی پیرکس کلاس A و B
پیپت ژوژه 100 سی سی پیرکس کلاس A و B

جهت سفارش محصول مورد نظر با ما تماس بگیرید.